Bp Gerard Kusz

Posługę biskupa pomocniczego diecezji gliwickiej pełni od 25 marca 1992 roku bp Gerard Kusz. Urodził się 23 października 1939 roku w Dziergowicach. Szkołę Podstawową ukończył w rodzinnych Dziergowicach. Maturę zdał w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Raciborzu. Studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Śląska Opolskiego w Nysie rozpoczął w 1957 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 24 czerwca 1962 roku w Opolu. Po święceniach pracował jako wikariusz w parafii Chrystusa Króla w Gliwicach i Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu. W latach 1973-1974 pełnił funkcję prefekta w WSD Śląska Opolskiego w Nysie. Studia na KUL (w specjalizacji katechetycznej) rozpoczął w 1974 roku. W 1976 roku uzyskał tytuł magistra teologii, a w 1978 roku obronił pracę doktorską.W 1978 roku został mianowany wykładowcą kate­chetyki, pedagogiki i teologii pastoralnej w WSD Śląska Opolskiego w Nysie. W tym też czasie pełnił funkcje: człon­ka Rady Naukowej Diecezjalnego Instytutu Pa­storalnego w Opolu (Filia KUL), diecezjalnego wizytatora nauki religii, cenzora książek religij­nych, sekretarza Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów oraz prezesa wojewódzkiego oddziału TP KUL w Opolu. W latach 1983-1985 był wicerektorem WSD Śląska Opolskiego w Nysie. Dnia 27 czerwca 1985 roku mianowany został bisku­pem pomocniczym diecezji opolskiej. Konsekracja miała miejsce 15 sierpnia 1985 roku. W diecezji opolskiej powierzono jego pieczy: sprawy katechetyczne, wizytatorów diecezjalnych, sprawy kultury chrześci­jańskiej, Klubów Inteligencji Katolickiej, TP KUL, sprawy rekolekcyjno-formacyjne laikatu. Sprawował szczegól­ną opiekę nad raciborskim rejonem duszpaster­skim. 25 marca 1992 roku został biskupem pomocniczym nowopowstałej diecezji gliwickiej. W diecezji pełni funkcje: wikariusza generalnego, przewodniczącego Wydziału Nauki i Kultury Chrześcijańskiej. Od 1985 roku należy do Komisji Katechetycznej Episkopatu Polski. Obec­nie jest wiceprzewodniczącym Komisji Wychowa­nia Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. W 2012 roku obchodził 50. rocznicę święceń kapłańskich. Z tej okazji w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, w gliwickiej katedrze przewodniczył Mszy św. jubileuszowej. Dnia 23 października 2014 roku biskup Kusz ukończył 75 lat. Decyzją papieża Franciszka przeszedł na emeryturę dnia 15 listopada 2014 roku.